มีความรู้   คู่คุณธรรม   นำเทคโนโลยี   สู้วิถีพอเพียง
คณะผู้บริหาร
นางสาววรรณี พิชญ์พนัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางโสภาวรรณ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายธีรพัฒน์    ง๊ะสมัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าแรก
ข้อมูลนักเรียน
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานราชการ
เครื่องแบบนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ  ผอ.วรรณี   พิชญ์พนัส
การพัฒนาระบบบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม
โรงเรียนเทศบาล๓(บ้านหัวทาง) สังกัดเทศบาลเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
ดูรายละเอียด
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของบุคลากรและ ผู้แทนชุมชน  โรงเรียนเทศบาล๓ (บ้านหัวทาง)  สังกัดเทศบาลเมืองสตูล   จังหวัดสตูล
ดูรายละเอียด
 
ผลงานทางวิชาการ  ครูโสภาวรรณ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
การพัฒนาความสามารถการสอนแบบโครงงานของพนักงานครู
โรงเรียนเทศบาล๒(วัดชนาธิปเฉลิม) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ดูรายละเอียด

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
อ.เมืองสตูล   จ.สตูล  91000
malihomja@hotmail.com : Webmaster